PROFILE DESA SUNGAI LIPAI


PROFILE DESA SUNGAI LIPAI
 1. KONDISI DESA
1.1          .Sejarah Desa
Desa Sungai Lipai adalah Desa yang memiliki adat istiadat dan berbagai  macam suku keturunan dari Kerajaan Gunung Sahilan, terdiri dari 8 ( Delapan ) suku dan 8              ( Delapan ) orang Ninik Mamak, dengan nama Ninik Mamak Kenegerian Kebun Durian, yaitu Desa Sungai Lipai dan Desa Kebun Durian menjadi Kenegerian Kebun Durian, antara lain nama suku dan gelar Ninik Mamaknya yaitu :
1.Suku Domo                    Kepala Suku  : Datuk Rajo Bandaro        : RAMADHAN
2.Suku Caniago                 Kepala Suku  : Datuk Rajo Mangkuto      : BUHARI
3.Suku Paliang                  Kepala Suku  : Datuk Rajo Mananti        : RIJAL.BS
4.Suku Melayu                  Kepala Suku  : Datuk Manti Pengulu       : YUNASRI
5 Suku Mandailing             Kepala Suku  : Datuk Manti Marajo         : MARPIAN
6.Suku Pitopang               Kepala Suku  : Datuk Dubalang Kayo      : H. BASMI
7.Suku Melayu Palokoto     Kepala Suku  : Datuk Majo Garang         : H. ISHAK
8.Suku Domo Padano        Kepala Suku  : Datuk Padano                 : BINURIHIM

Dari delapan suku tersebut diatas sebagai pimpinan atau pucuk adatnya adalah Datuk Rajo Bandaro, didesa Sungai Lipai Ninik Mamak sangat berperan penting atas kesinambungan program yang ada didesa, karena secara aturan di sebut Tali Bapilin Tigo dan Tungku Sajorangan, artinya terdiri Pemerintahan Desa, Ninik Mamak dan Alim Ulama ( Kosiek Putie Ayigh Junie ).
Struktur Pemerintahan desa diawali dari pemekaran desa Kebun Durian mulai tahun 2011 sebagai pejabat Kepala Desa dipimpin oleh bapak ZAKARIAH, kemudian pada tahun 2012 dia dakan pemilihan kepala desa Sungai Lipai yang kepala desa pertama yaitu :

1.            ZAKARIAH                       TAHUN         2012 – 2018           Depenitif

 1. DEMOGRAFI
 1. Batas Wilayah desa
Letak Geografi Desa Sungai Lipai, terletak antara :
Sebelah Utara         : Desa Bukit Sakai/Koto Damai
Sebelah Timur         : Desa Penghidupan
Sebelah Selatan      : Desa Kebun Durian
Sebelah Barat         : Desa Padang Mutung


 1. Luas Wilayah Desa
Pemukiman                                 : 1.135 Ha
Pertanian Sawah                         : -
Ladang / Tegalan                        :       4 Ha
Hutan                                        : -
Rawa - Rawa                              : 380.8 Ha
Perkantoran                               :       2 Ha
Sekolah                                     :       5 Ha
Jalan                                         :     26 Ha
Lapangan Sepak Bola                  :       3 Ha
Pekarangan                                :    965 Ha
Perkebunan                                : 1.750 Ha

 1. Orbitasi                 
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan                          :   6 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan       : 15 Menit             
Jarak ke Ibu kota Kabupaten                           : 59 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten       : 60 Menit

 1. Jumlah Penduduk berdasarkan kelamin :
1.       Kepala Keluarga ( KK )                          : 541
2.       Laki-laki                                              : 1.045
3.       Perempuan                                          : 1.065
4.       Jumlah                                                : 2.110

 1. KEADAAN SOSIAL
 1. Pendidikan
1.       TK / PAUD                       : 101 Orang
2.       SD                                  : 115 Orang
3.       MDA                                :   60 Orang
4.       SMP                                :   45 Orang
5.       SMK                                 :   31 Orang
6.       S1 / Diploma                    :   27 Orang
7.       Putus Sekolah                   :   47 Orang
8.       Buta Hurup                       :   22 Orang

 1. Lembaga Pendidikan
1.       Gedung TK / PAUD            : 2 Buah /Lokasi Dusun Sei Air Hitam dan Sei Salak
2.       SD                                  : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Salak
3.       MDA                                : 3 Buah / Lokasi Dusun Sam/Sei Salak/T.Tansi
4.       SMP                                : -
5.       SMA                                : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Air Hitam

 1. Kesehatan
a.            Kematian Bayi
     1.       Jumlah Bayi lahir pada tahun ini             : 22 Orang
     2.       Jumlah Bayi meninggal pada tahun ini    :   2 Orang

b.            Kematian ibu melahirkan
     1.       Jumlah ibu melahirkan tahun ini             : 22 Orang   
     2.       Jumlah ibu melahirkan meninggal           :   2 Orang

c.            Cakupan Imunisasi
1.       Cakupan Imunisasi Polio              : 22 Orang
2.       Cakupan Imunisasi DPT-1            : 22 Orang
3.       Cakupan Imunisasi Cacar             : 22 Orang

d.            Gizi Balita
1.                        Jumlah Balita                                : 211 Orang
2.           Balita Gizi Buruk                          :  -
3.           Balita Gizi Baik                            : 211 Orang
4.           Balita Gizi Kurang                        :   12 Orang

e.            Pemenuhan Air Bersih
              1.       Pengguna sumur galian               :    520 Orang
              2.       Pengguna Air PAH                      :     15  Orang
              3.       Pengguna sumur pompa / Bor      :    230 Orang
              4.       Pengguna sumur hidran umum     :      65 Orang
              5.       Pengguna air sungai                    :      55 Orang

 1. Keagamaan
1.       Data Keagamaan Desa sungai Lipai Tahun 2015
          Jumlah Pemeluk :
                                         i.    Islam                                        : 2.050 Orang
                                        ii.    Katolik                                                :     15 Orang
                                       iii.    Kristen                                      :     25 Orang
                                       iv.    Hindu                                        :       5 Orang
                                        v.    Budha                                       :     15 Orang


  1. Data Tempat Ibadah
Jumlah Tempat Ibadah :
                                         i.    Masjid                                       : 3 Buah
                                        ii.    Mushollah                                  : 4 Buah
                                       iii.    Gereja                                       : -
                                       iv.    Pura                                          : -
                                        v.    Vihara                                       : -
 1. KEADAAN EKONOMI
a.       Pertanian
                   Jenis Tanaman :
                   1.       Padi Sawah                                : -
                   2.       Padi Ladang                               : -
                   3.       Jagung                                      : 3      Ha
                   4.       Palawijah                                   : 15    Ha
                   5.       Kakao / Coklat                           : 1.5   Ha
                   6.       Sawit                                        : 3.500Ha
                   7.       Karet                                         : 2.200Ha
                   8.       Kelapa                                       :  -
                   9.       Singkong                                   :  8     Ha
                   10.     Lain-lain                                    :  5     Ha

          b.       Peternakan
                   Jenis Ternak
                   1.       Kambing                                    : 200  Ekor

                   2.       Sapi                                          :   70   Ekor
                   3.       Kerbau                                      :     5   Ekor
                   4.       Ayam                                        : 1.010 Ekor
                   5.       Itik                                           :   50    Ekor
                   6.       Burung                                      :   90    Ekor
                   7.       Lain-lain                                    :   -

          c.       Perikanan
                   1.       Tambak Ikan ( Kolom Ikan )        : 15 Ha
                   2.       Tambak Udang                           : -
                   3.       Lain-lain                                    : -

          d.       Struktur Mata Pencaharian                                                          
                   Jenis Pekerjaan
                   1.       Petani                                       :  400 Orang
                   2.       Pedagang                                  :    30 Orang
                   3.       PNS                                          :    8   Orang
                   4.       Tukang                                      :    15 Orang
                   5.       Guru                                         :    28 Orang
                   6.       Bidan / Perawat                          :      3 Orang
                   7.       TNI / Polri                                 :      2 Orang
                   8.       Pensiunan                                  :      5 Orang
                   9.       Sopir / Angkutan                        :    25 Orang
                   10.     Buruh                                        :  170 Orang
                   11.     Jasa Persewaan                          :     5  Orang
                   12.     Swasta                                      :   42  Orang

 1. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
a.       Lembaga Pemerintahan Desa
     Jumlah Aparat Desa
     1.       Kepala Desa                               : 1 Orang
     2.       Sekretaris Desa                          : 1 Orang
     3.       Perangkat Desa ( KAUR )             : 4 Orang
     4.       Kepala Dusun                    : 4 Orang
     5.       BPD                                          : 7 Orang
         
          b.       Lembaga Kemasyarakatan 
              Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
              1.       LPM                                          : 13 Orang
              2.       PKK                                           : 18 Orang
              3.       Pos Yandu                                 :   3 Kelompok
              4.       Pengajian                                  :   6 Kelompok
              5.       Arisan                                       :   6 Kelompok
              6.       Simpan Pinjam                           :   1 Kelompok
              7.       Kelompok Tani                           :   3 Kelompok
              8.       Gapoktan                                  :   2 Kelompok
              9.       Pemuda                                     :   1 Kelompok
              10      Organisasi Remaja                      :   2 Kelompok
    
     c.       Pembagian Wilayah
              Nama Dusun :
              1.       Dusun Sungai Air Hitam               : Jumlah 2 RW / 4 RT
              2.       Dusun Talang Tansi                     : Jumlah 2 RW / 4 RT
              3.       Dusun Sungai Salak                    : Jumlah 2 RW / 4 RT
              4.       Dusun Sungai Sosopan                : Jumlah 2 RW / 4 RT
 1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Lipai
a.       Nama-nama Aparat Desa :
1.       Kepala Desa                               : ZAKARIAH
2.       Sekretaris Desa                          : YOFRA AIRMUNANDA
3.       Kaur Pemerintahan                      : ROSDAWATI
4.       Kaur Umum                                : ANDERSON
5.       Kaur Pembangunan                     : DEVI RIZQI WAHYULI
6.       Kaur Keuangan                           : NURHADI IRAWAN
7.       Kepala Dusun Sungai Air Hitam    : AKHRIL
8.       Kepala Dusun Talang Tansi           : HERMANSYAH
9.       Kepala Dusun Sungai Salak           : IRWAN BUDIANA
10.     Kepala Dusun Sungai Sosopan      : SALIM

          b.       Nama-nama BPD :
                   1.       HARAPAN BUNDA                      : Ketua
                   2.       ALI AKBAR                                 : Wakil Ketua
                   3.       ZUHRI PADLI                                      : Sekretaris
                   4.       SUHAIRI                                    : Anggota
                   5.       ZULKIFLI.M                                : Anggota
                   6.       ANTO.R                                     : Anggota
                   7.       ARIFIN                                      : Anggota

          c.       Nama-nama Ketua RW :
                   1.       ALI AKMAL                       : Ketua RW.001 Dusun Sungai Air Hitam
                   2.       JONI APRIANTO                : Ketua RW.002 Dusun Sungai Air Hitam
                   3.       SUPRAPTO                       : Ketua RW.001 Dusun Talang Tansi
                   4.       SUPIAN                           : Ketua RW.002 Dusun Talang Tansi
                   5.       NYOMAN SUPRIADI          : Ketua RW.001 Dusun Sungai Salak
                   6.       ZAHIDI                            : Ketua RW.002 Dusun Sungai Salak
                   7.       FIRMAN EDI                     : Ketua RW.001 Dusun Sungai Sosopan
         

                    8.       MAIUMRIZAL                    : Ketua RW.002 Dusun Sungai Sosopan

          d.       Nama-nama Ketua RT :              
                   1.       LIZUR                             : Ketua RT.001 Dusun Sungai Air Hitam
                   2.       GUBRIZAL                       : Ketua RT.002 Dusun Sungai Air Hitam
                   3.       ARIANDI                          : Ketua RT.003 Dusun Sungai Air Hitam
                   4.       ARMAN AFFENDI              : Ketua RT.004 Dusun Sungai Air Hitam
                   5.       IWAN                              : Ketua RT.001 Dusun Talang Tansi
                   6.       BOIMIN                           : Ketua RT.002 Dusun Talang Tansi
                   7.       IRWANSYAH                    : Ketua RT.003 Dusun Talang Tansi
                   8.       HUSNI                                      : Ketua RT.004 Dusun Talang Tansi
                   9.       MELKY HAREFA                 : Ketua RT.001 Dusun Sungai Salak
                   10.     SUGIARTO                       : Ketua RT.002 Dusun Sungai Salak
                   11.     ALI AZWAR                      : Ketua RT.003 Dusun Sungai Salak
                   12.     NURMIN SALEH                : Ketua RT.004 Dusun Sungai Salak
                   13.     RIKY APRIANTO                : Ketua RT.001 Dusun Sungai Sosopan
                   14.     MASWANDI                      : Ketua RT.002 Dusun Sungai Sosopan
                   15.     DAMSIR ALI                     : Ketua RT.003 Dusun Sungai Sosopan
                   16.     RIDWAN MUKLIS              : Ketua RT.004 Dusun Sungai Sosopan


 1. Susunan Organisasi Kemasyarakatan
  1. LPM :
1.    MUSPARDI                        : Ketua Umum
2.    RAHMADI                         : Ketua I
3.    ADI                                 : Ketua II
4.    NAZWIR S.Ag                   : Sekretaris
5.    RIKA                                : Bendahara
6.    HJ. SUMIATI                     : Seksi Agama
7.    M. RIZON                         : Seksi Pend. Pemuda dan Olah Raga

8.    FATMAWATI                      : Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
9.    ARISMAN                         : Seksi Ekonomi Koperasi dan UKM
10. ALI MAS’UD                      : Seksi Keamanan Ketertiban Masyarakat
  dan Hukum
11. LAMIDI                             : Seksi Lingkungan Hidup dan Pelestarian
  Lingkungan
12. SITI ROHANI                     : Seksi Pemberdayaan Perempuan.
         
  1.  LINMAS DESA :
1.    MARKOS EFENDI               : Danton / Danru
2.    AZIZEN                            : Wadanton / Wadanru
3.    RUDI                               : Anggota
4.    ZUNAIDI NASUTION         : Anggota
5.    MASNUDIN                      : Anggota


  1. ORGANISASI PKK :
1.    EMILDA S.Pd                     : Ketua Umum
2.    NONI                               : Wakil I
3.    SRI OKTA LISNA               : Wakil II
4.    YAYU SRI RAHAYU            : Sekretaris
5.    LUSI KARNINGSIH            : Bendahara
6.    LINA MARLINA                 : Anggota
7.    ERNA WILIS                      : Anggota
8.    DASMI                                       : Anggota
9.    FATMAWATI                      : Anggota
10. LAMINI                            : Anggota


11. NURBAITI                        : Anggota

  1. ORGANISASI PEMUDA :
1.    MUSPARDI                       : KETUA
2.    HASIBUAN                        : Wakil Ketua
3.    NASWIR                           : Sekretaris
4.    RIKA                                : Bendahara
                                     

Sungai Lipai, 10 Agustus 2016
           KEPALA DESA SUNGAI LIPAI
    ZAKARIAH
         

0 Response to "PROFILE DESA SUNGAI LIPAI"

Post a Comment

Type your comment here

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel