PROFILE DESA KEBUN DURIAN


PROFILE DESA KEBUN DURIAN
 1. KONDISI DESA
1.1          .Sejarah Desa
Desa Kebun Durian adalah Desa yang memiliki adat istiadat dan berbagai  macam suku keturunan dari Kerajaan Gunung Sahilan, terdiri dari 8 ( Delapan ) suku dan 8              ( Delapan ) orang Ninik Mamak, dengan nama Ninik Mamak Kenegerian Kebun Durian, yaitu Desa Kebun Durian dan Desa Sungai Lipai menjadi Kenegerian Kebun Durian, antara lain nama suku dan gelar Ninik Mamaknya yaitu :
1.Suku Domo                    Kepala Suku  : Datuk Rajo Bandaro        : RAMADHAN
2.Suku Caniago                 Kepala Suku  : Datuk Rajo Mangkuto      : BUHARI
3.Suku Paliang                  Kepala Suku  : Datuk Rajo Mananti        : RIJAL.BS
4.Suku Melayu                  Kepala Suku  : Datuk Manti Pengulu       : YUNASRI
5 Suku Mandailing             Kepala Suku  : Datuk Manti Marajo         : MARPIAN
6.Suku Pitopang               Kepala Suku  : Datuk Dubalang Kayo      : H. BASMI
7.Suku Melayu Palokoto     Kepala Suku  : Datuk Majo Garang         : H. ISHAK
8.Suku Domo Padano        Kepala Suku  : Datuk Padano                 : BINURIHIM

Dari delapan suku tersebut diatas sebagai pimpinan atau pucuk adatnya adalah Datuk Rajo Bandaro, didesa Kebun Durian Ninik Mamak sangat berperan penting atas kesinambungan program yang ada didesa, karena secara aturan di sebut Tali Bapilin Tigo dan Tungku Sajorangan, artinya terdiri Pemerintahan Desa, Ninik Mamak dan Alim Ulama ( Kosiek Putie Ayigh Junie ).
Struktur Pemerintahan desa diawali mulai tahun 1968 sebagai pejabat Kepala Desa dipimpin oleh bapak M. YUDO. HS yang pada waktu itu Kenegeriannya masih Gunung Sahilan, sedangkan Pusat Pemerintahan berada di Desa Kebun Durian. sementara Desa Gunung Sahilan merupakan bagian atau Dusun dari Desa Kebun Durian, dimulai pada tahun 1968 – 1979, pemekaran Desa Kebun Durian dan Desa Gunung Sahilan terjadi di akhir masa jabatan bapak M. YUDO.HS yaitu pada tahun 1979, untuk pemekaran desa ini Desa Kebun Durian di namakan Desa Muda Kebun Durian sampai tahun 1983, berikutnya adalah :

1.            H. ABDUL RAHMAN ARIF   TAHUN         1979 – 1982           Desa Muda   
2.            SYAMSUL BAKRI               TAHUN         1982 – 1983           Pjs. Desa Muda
3.            M. SYUKUR. T.                 TAHUN         1983 – 1997           Depenitif
4.            KOSASIH                         TAHUN         1997 – 1999           Depenitif
5.            ABUSLIM                         TAHUN         1999 – 2000           Pjs
6.            H. ABRIDAR                     TAHUN         2000 – 2004           Depenitif
7.            SIJON                              TAHUN         2004 – 2005           Pjs
8.            ERPAN SUSANTO              TAHUN         2005 – 2006           Pjs
9.            ALVI RUBAMA.SE.             TAHUN         2006 – 2012           Depenitif
10.         A R I Z A L                       TAHUN         2012 – 2018           Depenitif

 1. DEMOGRAFI
 1. Batas Wilayah desa
Letak Geografi Desa Kebun Durian, terletak antara :
Sebelah Utara         : Desa Sungai Lipai
Sebelah Timur         : Desa Sahilan Darussalam / Desa Subarak
Sebelah Selatan      : Desa Lipat Kain
Sebelah Barat         : Desa Siabu


 1. Luas Wilayah Desa
Pemukiman                                 : 1.135 Ha
Pertanian Sawah                         : -
Ladang / Tegalan                        :       4 Ha
Hutan                                        : -
Rawa - Rawa                              :       5 Ha
Perkantoran                               :       2 Ha
Sekolah                                     :       5 Ha
Jalan                                         :     26 Ha
Lapangan Sepak Bola                  :       3 Ha
Pekarangan                                :    965 Ha
Perkebunan                                : 1.620 Ha

 1. Orbitasi                 
Jarak ke Ibu Kota Kecamatan                          :   6 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan       : 15 Menit             
Jarak ke Ibu kota Kabupaten                           : 59 KM
Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten       : 60 Menit

 1. Jumlah Penduduk berdasarkan kelamin :
1.       Kepala Keluarga ( KK )                          : 747
2.       Laki-laki                                              : 1.536
3.       Perempuan                                          : 1.525
4.       Jumlah                                                : 3.061

 1. KEADAAN SOSIAL
 1. Pendidikan
1.       TK / PAUD                       :   80 Orang
2.       SD                                  : 657 Orang ( SD 002 = 392 - SD 010 = 265 )
3.       MDA                                : 125 Orang
4.       SMP                                : 161 Orang
5.       SMK                                 : 372 Orang
6.       S1 / Diploma                    :   26 Orang
7.       Putus Sekolah                   :   63 Orang
8.       Buta Hurup                       :   21 Orang

 1. Lembaga Pendidikan
1.       Gedung TK / PAUD            : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Dongku
2.       SD                                  : 2 Buah / Lokasi Dusun Sungai Simpilik / Dongku
3.       MDA                                : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Dongku
4.       SMP                                : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Dongku
5.       SMK                                : 1 Buah / Lokasi Dusun Sungai Salero

 1. Kesehatan
a.            Kematian Bayi
     1.       Jumlah Bayi lahir pada tahun ini             : 64 Orang
     2.       Jumlah Bayi meninggal pada tahun ini    :   4 Orang

b.            Kematian ibu melahirkan
     1.       Jumlah ibu melahirkan tahun ini             : 64 Orang   
     2.       Jumlah ibu melahirkan meninggal           :   2 Orang

c.            Cakupan Imunisasi
1.       Cakupan Imunisasi Polio              : 64 Orang
2.       Cakupan Imunisasi DPT-1            : 64 Orang
3.       Cakupan Imunisasi Cacar             : 64 Orang

d.            Gizi Balita
1.                        Jumlah Balita                         : 235 Orang
2.           Balita Gizi Buruk                          :  -
3.           Balita Gizi Baik                            : 220 Orang
4.           Balita Gizi Kurang                        :   15 Orang

e.            Pemenuhan Air Bersih
              1.       Pengguna sumur galian               : 1.250 Orang
              2.       Pengguna Air PAH                      :     15  Orang
              3.       Pengguna sumur pompa / Bor      : 1.200 Orang
              4.       Pengguna sumur hidran umum     :    165 Orang
              5.       Pengguna air sungai                    :      55 Orang

 1. Keagamaan
1.       Data Keagamaan Desa Kebun Durian Tahun 2015
          Jumlah Pemeluk :
                                         i.    Islam                                        : 2.938 Orang
                                        ii.    Katolik                                      :       8 Orang
                                       iii.    Kristen                                      :       5 Orang
                                       iv.    Hindu                                        : -
                                        v.    Budha                                       : -


  1. Data Tempat Ibadah
Jumlah Tempat Ibadah :
                                         i.    Masjid                                       : 2 Buah
                                        ii.    Mushollah                                  : 4 Buah
                                       iii.    Gereja                                       : -
                                       iv.    Pura                                          : -
                                        v.    Vihara                                       : -
 1. KEADAAN EKONOMI
a.       Pertanian
                   Jenis Tanaman :
                   1.       Padi Sawah                                : -
                   2.       Padi Ladang                               : -
                   3.       Jagung                                      : 0.5   Ha
                   4.       Palawijah                                   : 2      Ha
                   5.       Kakao / Coklat                           : 1.     Ha
                   6.       Sawit                                        :  920  Ha
                   7.       Karet                                         :  700  Ha
                   8.       Kelapa                                       :  -
                   9.       Singkong                                   :  1     Ha
                   10.     Lain-lain                                    :  1     Ha

          b.       Peternakan
                   Jenis Ternak
                   1.       Kambing                                    : 106  Ekor

                   2.       Sapi                                          :   50  Ekor
                   3.       Kerbau                                      :     5  Ekor
                   4.       Ayam                                        : 860  Ekor
                   5.       Itik                                           :   62  Ekor  
                   6.       Burung                                      :   51  Ekor
                   7.       Lain-lain                                    :   -

          c.       Perikanan
                   1.       Tambak Ikan ( Kolom Ikan )        : 4 Ha
                   2.       Tambak Udang                           : -
                   3.       Lain-lain                                    : -

          d.       Struktur Mata Pencaharian                                                          
                   Jenis Pekerjaan
                   1.       Petani                                       :  310 Orang
                   2.       Pedagang                                  :    26 Orang
                   3.       PNS                                          :    15 Orang
                   4.       Tukang                                      :    12 Orang
                   5.       Guru                                         :    28 Orang
                   6.       Bidan / Perawat                          :      6 Orang
                   7.       TNI / Polri                                 :      2 Orang
                   8.       Pensiunan                                  :      7 Orang
                   9.       Sopir / Angkutan                        :    18 Orang
                   10.     Buruh                                        :  216 Orang
                   11.     Jasa Persewaan                          :     5 Orang
                   12.     Swasta                                      :   32  Orang

 1. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
a.       Lembaga Pemerintahan Desa
     Jumlah Aparat Desa
     1.       Kepala Desa                               : 1 Orang
     2.       Sekretaris Desa                          : 1 Orang
     3.       Perangkat Desa ( KAUR )             : 4 Orang
     4.       Kepala Dusun                    : 3 Orang
     5.       BPD                                          : 7 Orang
         
          b.       Lembaga Kemasyarakatan 
              Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
              1.       LPM                                          : 13 Orang
              2.       PKK                                           : 18 Orang
              3.       Pos Yandu                                 :   2 Kelompok
              4.       Pengajian                                  :   8 Kelompok
              5.       Arisan                                       :   8 Kelompok
              6.       Simpan Pinjam                           :   1 Kelompok
              7.       Kelompok Tani                           :   6 Kelompok
              8.       Gapoktan                                  :   2 Kelompok
              9.       Pemuda                                     :   1 Kelompok
              10      Organisasi Remaja                      :   1 Kelompok
    
     c.       Pembagian Wilayah
              Nama Dusun :
              1.       Dusun Sungai Simpilik                 : Jumlah 2 RW / 4 RT
              2.       Dusun Sungai Dongku                  : Jumlah 2 RW / 4 RT
              3.       Dusun Sungai Salero                   : Jumlah 2 RW / 4 RT
 1. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Kebun Durian
a.       Nama-nama Aparat Desa :
1.       Kepala Desa                               : ARIZAL
2.       Sekretaris Desa                          : RIZON
3.       Kaur Pemerintahan                      : OVI YULIZA
4.       Kaur Umum                                : YULIA FRANSISKA
5.       Kaur Pembangunan                     : SIADRI
6.       Kaur Keuangan                           : FAHRIZAL
7.       Kepala Dusun Sungai Simpilik       : PAISAL
8.       Kepala Dusun Sungai Dongku       : ASRIN ILYAS
9.       Kepala Dusun Sungai Salero         : DALZAMEN

          b.       Nama-nama BPD :
                   1.       JUMARIS                                   : Ketua
                   2.       H. AZWAR HAMID                      : Wakil Ketua
                   3.       ERNA WILIS                              : Sekretaris
                   4.       RICO RICARDO                          : Anggota
                   5.       BUDI HARTONO                         : Anggota
                   6.       HARIUS                                     : Anggota
                   7.       HERLINA                                   : Anggota

          c.       Nama-nama Ketua RW :
                   1.       ERWAN SYAH                   : Ketua RW.001 Dusun Sungai Simpilik
                   2.       JAMALUDDIN.TH              : Ketua RW.002 Dusun Sungai Simpilik
                   3.       ZAMRI ALI                       : Ketua RW.001 Dusun Sungai Dongku
                   4.       SYAFRI.DJ                       : Ketua RW.002 Dusun Sungai Dongku
                   5.       RAFILES                          : Ketua RW.001 Dusun Sungai Salero
                   6.       H. SYAFRIL.M                   : Ketua RW.002 Dusun Sungai Salero

          d.       Nama-nama Ketua RT :              
                   1.       SURYO SUJARNO              : Ketua RT.001 Dusun Sungai Simpilik
                   2.       DONI WIRANATA              : Ketua RT.002 Dusun Sungai Simpilik
                   3.       ANDRIZAL                       : Ketua RT.003 Dusun Sungai Simpilik
                   4.       ARLIAN                           : Ketua RT.004 Dusun Sungai Simpilik
                   5.       AGUS SAINI                     : Ketua RT.001 Dusun Sungai Dongku
                   6.       ALI ANWAR.NST.              : Ketua RT.002 Dusun Sungai Dongku
                   7.       MIRUSLI                          : Ketua RT.003 Dusun Sungai Dongku
                   8.       ELFA ALFADRI                  : Ketua RT.004 Dusun Sungai Dongku
                   9.       I D R U S                         : Ketua RT.001 Dusun Sungai Salero
                   10.     JUNISAL FAJRI                 : Ketua RT.002 Dusun Sungai Salero
                   11.     YUNIZAR                         : Ketua RT.003 Dusun Sungai Salero
                   12.     NURSIRWAN                    : Ketua RT.004 Dusun Sungai Salero


 1. Susunan Organisasi Kemasyarakatan
  1. LPM :
1.    H. BURHANUDDIN                      : Ketua Umum
2.    UJANG.ZA.                                 : Ketua I
3.    BUANIS                                      : Ketua II
4.    DEFRIADI.MN.                            : Sekretaris
5.    NURLELA                                   : Bendahara
6.    JAMHOR                                     : Seksi Agama
7.    MUSRANELDI                              : Seksi Pend. Pemuda dan Olah Raga
8.    DWI DARSONO       : Seksi Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
9.    ARISMAN               : Seksi Ekonomi Koperasi dan UKM
10. JONI EFENDI          : Seksi Keamanan Ketertiban Masyarakat dan
  Hukum
11. PAIDIL ABIDIN       : Seksi Lingkungan Hidup dan Pelestarian
  Lingkungan
12. YULINAR. S.Pd.      : Seksi Pemberdayaan Perempuan.
         
  1.  LINMAS DESA :
1.    JONI EFENDI          : Danton / Danru
2.    S I P O N                : Wadanton / Wadanru
3.    RAHMAN                : Anggota
4.    ARDISON               : Anggota
5.    HAMZA WADI         : Anggota


  1. ORGANISASI PKK :
1.    LIZA UMAMI           : Ketua Umum
2.    DAHLIA                  : Wakil i
3.    NELMA WATI          : Wakil II
4.    EKA ERTINI            : Sekretaris
5.    DEWI KARMILA       : Bendahara
6.    NURLELA               : Anggota
7.    SARIFAH AINI        : Anggota
8.    ZURIATI                 : Anggota
9.    DESMAWATI           : Anggota
10. MARNI                   : Anggota
11. YARNI ASNA           : Anggota

  1. ORGANISASI PEMUDA :
1.    MUSRANELDI          : KETUA
2.    MASTODI               : Wakil Ketua
3.    P U T R A               : Sekretaris
4.    ERNALIS                : Bendahara
                                     
      

                    

0 Response to "PROFILE DESA KEBUN DURIAN"

Post a Comment

Type your comment here

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel